Subvenciones xunta de galicia

Subvenciones a las entidades asociativas, a las oficinas locales e a otras entidades colaboradoras de la Red Eusumo.

Entidades beneficiarias

1. Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as
condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda:

a) As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais para as actuacións previstas
no programa I.

b) Os concellos de Galicia, a través dos órganos dunha área metropolitana, dunha mancomunidade
de municipios, dun consorcio local, ou dunha agrupación dun mínimo de catro
concellos que pertenzan a unha mesma zona, nos termos e para as actuacións previstas
no programa II.

c) As fundacións e asociacións, as cámaras de comercio, as organizacións profesionais,
empresariais e sindicais e outras entidades sen ánimo de lucro, sinaladas nas letras d), f)
e g) do número 1 do artigo 5 do Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea
á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu
funcionamento, que teñan formalizada a súa adhesión á esta rede por medio de convenio
de colaboración, asinado con anterioridade á publicación desta orde, para as actuacións e
nos termos previstos no programa III.

Gastos subvencionables

1. A determinación dos gastos subvencionables realizarase conforme o establecido no
artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Considerarase gasto realizado o que foi efectivamente
pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación. As facturas deberán
cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación.

2. Considéranse gastos subvencionables aqueles que, reunindo os requisitos establecidos
para cada programa nos artigos 25, 35 e 40, respectivamente, de xeito indubidable
respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo establecido
nesta orde. En ningún caso o custo dos gastos subvencionables poderá ser superior ao
valor de mercado.

3. Os tributos consideraranse gasto subvencionable cando a entidade beneficiaria da
subvención os aboe efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionablesos impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os
impostos persoais sobre a renda.
4. Cando o importe do gasto subvenc
ionable da acción ou investimento supere a contía
de 18.000 euros (IVE excluído), a entidade beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres
ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contracción do compromiso para a
prestación do servizo ou a entrega do ben, agás que polas especiais características dos
gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren
ou presten, ou salvo que o gasto se tivese realizado con anterioridade á solicitude
da subvención.

A elección entre as ofertas presentadas, que deberán achegarse coa solicitude da subvención,
realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, e deberá xustificarse expresamente
nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis
vantaxosa.

O prazo xeral para a presentación das solicitudes de axuda é un mes contado a partir
do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Entra en vigor la reforma concursal

A principios del mes de septiembre se ha publicado en el BOE la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!