apremio abogado pontevedra vilagarcía marín tributario fiscal asesor

AS NOTIFICACIÓNS DE CONSTRINXIMENTO E EMBARGO DEBEN RESPECTAR A INTIMIDADE DO RECEPTOR

O procedemento sancionador número PS/00300/2020, instruído pola Axencia Española de Protección de Datos a resolvido impoñer unha sanción de apercibimento a un concello por enviar sobres de “providencia de constrinximento e de embargo” xunto co nome e a dirección do destinatario.

A resolución conclúe que a administración pública cometeu unha infracción do artigo 32 do Regulamento Xeral de Protección de Datos xa que tendo en conta o contexto e a finalidade é necesario proceder de modo que se garanta “a  seudonimización e o cifrado de datos persoais, a capacidade de garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento”.

O concello xustificou o seu modo de proceder, en base ao artigo 41 da Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, para que o acto fose válido e constase a recepción, a data e a identidade de quen recibía a notificación. Con todo, a Axencia Española de Protección de Datos, sinala que para que o acto sexa válido non é necesario que deba anotarse no propio sobre o obxecto do mesmo. Tampouco a lei esixe que se teñan que engadir tales mencións xa que afecta directamente á reputación da persoa. O adecuado, di a resolución, é reflectir no acuse de recibo que se asina unha mención xenérica do acto, xunto con algún tipo de identificador que corresponda co contido notificado e que figure no expediente.

Por tanto, non é nin proporcional nin adecuado que se conteñan nos sobres a explícita referencia que permita coñecer con detalle o contido do que se traslada ao destinatario.

Unha infracción de tal categoría, conforme dispón o artigo 83.4 a), sería sancionada con multa de ata 10 millóns de euros ou contía equivalente ao 2% do volume de negocio total anual do exercicio financeiro anterior; pero o ordenamento xurídico español optou por non sancionar con multa económica ás entidades públicas, polo que neste caso o concello simplemente é apercibido coa recomendación de que se deixe de utilizar nas notificacións sobres coas expresións que deron lugar á reclamación.

Entra en vigor la reforma concursal

A principios del mes de septiembre se ha publicado en el BOE la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!