ayudas subvenciónes q calidad turística

Subvencións a empresas  para obter ou manter a marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española

Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas ou xurídicas titulares de establecementos ou servizos turísticos que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan inscrita a actividade turística para a cal se solicita a axuda no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT).

Os datos que figuran no REAT relativos ao establecemento, á súa titularidade e á representación teñen que coincidir cos que indique o solicitante na solicitude de subvención.

No caso contrario, deberase achegar coa solicitude a documentación acreditativa da titularidade e/ou representación. Neste caso, a Axencia de Turismo de Galicia instará de oficio á actualización desa información no REAT.

Os requisitos para ser beneficiaria deberanse cumprir na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Importe máximo subvencionable:

A porcentaxe máxima de axuda sobre o investimento subvencionable calcularase con base na puntuación que alcancen os proxectos presentados, segundo se detalla a continuación:

Puntos             % axuda

51-100                   60

31-50                     55

0-30                       50

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución pola que se establecen as bases reguladoras no Diario Oficial de Galicia.

 

Entra en vigor la reforma concursal

A principios del mes de septiembre se ha publicado en el BOE la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!