ayudas subvenciónes q calidad turística

Subvencións a empresas  para obter ou manter a marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española

Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas ou xurídicas titulares de establecementos ou servizos turísticos que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan inscrita a actividade turística para a cal se solicita a axuda no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT).

Os datos que figuran no REAT relativos ao establecemento, á súa titularidade e á representación teñen que coincidir cos que indique o solicitante na solicitude de subvención.

No caso contrario, deberase achegar coa solicitude a documentación acreditativa da titularidade e/ou representación. Neste caso, a Axencia de Turismo de Galicia instará de oficio á actualización desa información no REAT.

Os requisitos para ser beneficiaria deberanse cumprir na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Importe máximo subvencionable:

A porcentaxe máxima de axuda sobre o investimento subvencionable calcularase con base na puntuación que alcancen os proxectos presentados, segundo se detalla a continuación:

Puntos             % axuda

51-100                   60

31-50                     55

0-30                       50

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución pola que se establecen as bases reguladoras no Diario Oficial de Galicia.

 

Plan galicia emplea subvenciones en Pontevedra Marín Vilagarcía Vigo

Plan Galicia Emplea

La Xunta de Galicia ha publicado la convocatoria de ayudas del Plan Galicia Emplea, de incentivos a la contratación y a la formación en la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!