gestoría subvenciones pontevedra asesoría pontevedra

Subvenciones a proyectos de inversión en actividades no agrícolas, cofinanciadas con el Feader

Persoas beneficiarias

a) Pequenas empresas, segundo a definición que resulta do Regulamento (UE) nº 651/2014, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea.
b) Persoas físicas que residan nunha zona rural.
c) Titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen
as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na
propia explotación.

Obxecto

Apoio á creación e desenvolvemento de actividades económicas viables non agrícolas,
ben ampliando o abano de actividades desenvolvidas no marco das explotacións agrarias
ben mediante a creación, ampliación e modernización das unidades de produción no medio
rural.

Contía

A contía global da convocatoria é de 3.500.000 €. Este crédito está cofinanciado nun
75 % polo Feader.

Prazo de presentación das solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, que se contará a partir do día 7 de abril de 2016.

Outros datos

A concesión das axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.
Os proxectos subvencionados recibirán unha porcentaxe de axuda do 45 % dos gastos
subvencionables.

Plan galicia emplea subvenciones en Pontevedra Marín Vilagarcía Vigo

Plan Galicia Emplea

La Xunta de Galicia ha publicado la convocatoria de ayudas del Plan Galicia Emplea, de incentivos a la contratación y a la formación en la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!