Ayudas a la nueva participación de agricultores en régimen de calidad, cofinanciadas con el Feader.

Réximes de calidade: os establecidos nos seguintes regulamentos europeos:

Produción agrícola ecolóxica

Denominacións de orixe protexidas (DOP), indicacións xeográficas protexidas
(IXP)
e Especialidades tradicionais garantidas (ETG)

Indicacións xeográficas de bebidas espirituosas

Indicacións xeográficas de produtos vitivinícolas aromatizados.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os/as agricultores/as que participen por primeira vez nalgún dos réximes de calidade dos produtos agroalimentarios. Os beneficiarios deberán
cumprir o requisito de ser agricultores activos. No caso do programa de calidade relativo á produción ecolóxica, tamén terá a consideración de nova participación aquela que se refira a agricultores/as que, tendo previamente actividade no dito programa, inicien a actividade de produción ecolóxica con destino ao mercado en relación con algunha nova orientación produtiva. En todo caso, esta nova orientación produtiva debe ter unha dimensión económica suficiente para superar a consideración
de actividade de autoconsumo.

1. Serán subvencionables os custos fixos ocasionados pola inscrición nun réxime de
calidade e a cota anual de participación no dito réxime,
incluídos, de ser o caso, os custos
dos controis necesarios para comprobar o cumprimento do prego de condicións do réxime.
Non se considerarán subvencionables os custos internos ou de autocontrol.
2. A contía da axuda será do 100 % dos gastos subvencionables realizados, sen superar
os 3.000 euros anuais por explotación, durante un período máximo de cinco anos.

Prazo de presentación

O prazo para a presentación de solicitudes remata o 15 de xuño de 2016. Esta data
queda incluída dentro do prazo.

Plan galicia emplea subvenciones en Pontevedra Marín Vilagarcía Vigo

Plan Galicia Emplea

La Xunta de Galicia ha publicado la convocatoria de ayudas del Plan Galicia Emplea, de incentivos a la contratación y a la formación en la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!