abogado concurso de acreedores segunda oportunidad pontevedra marín bueu vigo vilagarcía cambados

A REFORMA DA LEI CONCURSAL QUE TRAMITA O GOBERNO

O Goberno, a través do Ministerio de Xustiza e o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, presentou o Anteproxecto de Lei de Reforma da Lei Concursal. Estes son os puntos máis destacables do devandito anteproxecto:

1. Os plans de reestruturación, suprimindo os actuais instrumentos preconcursais. A definición da probabilidade de insolvencia permite que a reestructuración se leve a cabo nunha fase temperá. Como alternativa a un prazo fixo, ponse o acento no risco real de insolvencia se non se procede á reestruturación. Os tres estados que se ordenan secuencialmente son: probabilidade de insolvencia, insolvencia inminente e insolvencia actual. Un debedor que teña probabilidade de insolvencia non pode ser suxeito dun concurso de acredores, pero pode utilizar os mecanismos que integran o dereito  preconcursal.

2. Un procedemento de insolvencia adaptado ás necesidades das microempresas, cunha máxima simplificación procesual. Plataforma de liquidación de acceso gratuíto e universal, nela envorcaranse os activos de todos os procedementos especiais de microempresas en liquidación.

3. Procedemento de segunda oportunidade máis eficaz, ampliando a relación de débedas exonerables e introducindo a posibilidade de exoneración sen liquidación previa do patrimonio do debedor e cun plan de pagos, permitindo así que este conserve a súa vivenda habitual e os seus activos empresariais. Respecto á exoneración do pasivo insatisfeito optouse, por manter a regulación da exoneración tamén para o caso de persoas naturais cuxas débedas non proveñan de actividades empresariais (consumidores). Articúlanse dúas modalidades de exoneración: a exoneración con liquidación da masa activa e a exoneración con plan de pagos.

4. O experto na reestruturación. A Directiva Europea esixe a designación obrigatoria deste experto en determinados supostos, fóra dos cales, tampouco na norma de transposición é necesario o nomeamento, salvo que o debedor ou unha maioría de acredores solicíteno. Entre as súas funcións atópase a de elaborar un informe sobre o valor en funcionamento da empresa. O experto en ningún caso intervén ou supervisa os poderes de administración e disposición patrimonial do debedor.

5. No réxime dos concursos sen masa, a lei establece un sistema máis aberto ao control dos acredores. Se da solicitude de declaración de concurso e dos documentos que a acompañen resultaren determinadas condicións, o xuíz ditará auto declarando o concurso de acredores con expresión do pasivo que resulte da documentación, sen máis pronunciamentos, ordenando que se publique edicto no BOE e no Rexistro público concursal.

6. A retribución dos administradores concursais. Co fin de fomentar a celeridade e axilidade do procedemento, enténdese que a eficiencia debe ser promovida non só por reducións á retribución senón tamén con incentivos á pronta resolución dos trámites. A retribución devindicarase conforme se vaian cumprindo as funcións atribuídas por esta lei e o xuíz do concurso, e os incentivos poderán referirse, entre outros, á pronta execución do plan de liquidación, á transmisión de unidades produtivas ou á realización dos bens e dereitos en liquidación por un valor superior á porcentaxe determinada regulamentariamente.

7. Habilitación á Ministra de Facenda para que regule por medio de Orde Ministerial un sistema de alerta temperá ás empresas que, de acordo con determinados indicadores, atópense nunha situación de probabilidade de insolvencia.

Este anteproxecto contempla as seguintes previsións:

Modelo de solicitude de declaración de concurso voluntario de acredores, que será accesible por medios electrónicos sen custo algún na páxina web do Ministerio.

Plataforma electrónica de liquidación de bens. A plataforma consistirá nun portal público electrónico para a venda dos activos das empresas en liquidación.

Programa de cálculo automático do plan de pagos, con inclusión de distintas simulacións de plan de continuación, accesible en liña sen custo para o usuario.

Formularios oficiais do procedemento especial de microempresas, accesibles en liña, sen custo, na dirección electrónica que se determinará no momento pertinente.

Web para o autodiagnóstico de saúde empresarial, que permita ás pemes testar en todo momento a súa situación de solvencia.

Portal de liquidacións no Rexistro público concursal.

A aprobación dos Regulamentos da administración concursal, Rexistro Público Concursal, Estatística concursal e Servizos de asesoramento a empresas en dificultades.

Plan galicia emplea subvenciones en Pontevedra Marín Vilagarcía Vigo

Plan Galicia Emplea

La Xunta de Galicia ha publicado la convocatoria de ayudas del Plan Galicia Emplea, de incentivos a la contratación y a la formación en la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!