igape subvenciones innova empresas asesoría asesor abogado pontevedra vigo vilagarcía poio marín

¿Empresa innovadora? Solicita un préstamo innova.

Finalidade: Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación.

Tipos de apoio: Contratos de préstamo que se instrumentarán entre o beneficiario e o Igape.

Beneficiarios potenciales: Sociedades mercantís pemes con proxectos innovadores, especialmente as de base tecnolóxica, principalmente semente e start-up, pero tamén aquelas pemes que, a pesar de teren unha traxectoria contrastada, desexan emprender proxectos innovadores,.

Requisitos principales del proyecto: O proxecto deberá presentar un custo financiable superior a 71.500 euros.

CONDICIÓNS DO PRODUTO FINANCEIRO:

Importes mínimo e máximo O importe mínimo dos préstamos que se concedan será de 50.000 euros e o máximo de 500.000 euros, correspondendo a un 70 % do importe total do custo do proxecto financiable.

Prazos de amortización e de carencia O prazo de amortización será un máximo de 12 anos incluíndo unha carencia na amortización do principal adaptada ás características do proxecto e ao seu plan financeiro, cun máximo de 4 anos.

Tipo de xuro:

  1. a) Tipo de referencia: será a media do euríbor a 1 ano do mes anterior á data da proposta de resolución de concesión do préstamo.
    b) Marxe adicional: será de 0,10 puntos porcentuais.
    O tipo de xuro será do 0 % cando resulte negativo
    Garantías: Para préstamos iguais ou inferiores a 200.000 euros non se requirirá a achega de garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira. Para importes superiores a 200.000 euros, o Igape tomará garantías en función da súa dispoñibilidade e das características do proxecto.

 

Plan galicia emplea subvenciones en Pontevedra Marín Vilagarcía Vigo

Plan Galicia Emplea

La Xunta de Galicia ha publicado la convocatoria de ayudas del Plan Galicia Emplea, de incentivos a la contratación y a la formación en la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!