igape subvenciones innova empresas asesoría asesor abogado pontevedra vigo vilagarcía poio marín

¿Empresa innovadora? Solicita un préstamo innova.

Finalidade: Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación.

Tipos de apoio: Contratos de préstamo que se instrumentarán entre o beneficiario e o Igape.

Beneficiarios potenciales: Sociedades mercantís pemes con proxectos innovadores, especialmente as de base tecnolóxica, principalmente semente e start-up, pero tamén aquelas pemes que, a pesar de teren unha traxectoria contrastada, desexan emprender proxectos innovadores,.

Requisitos principales del proyecto: O proxecto deberá presentar un custo financiable superior a 71.500 euros.

CONDICIÓNS DO PRODUTO FINANCEIRO:

Importes mínimo e máximo O importe mínimo dos préstamos que se concedan será de 50.000 euros e o máximo de 500.000 euros, correspondendo a un 70 % do importe total do custo do proxecto financiable.

Prazos de amortización e de carencia O prazo de amortización será un máximo de 12 anos incluíndo unha carencia na amortización do principal adaptada ás características do proxecto e ao seu plan financeiro, cun máximo de 4 anos.

Tipo de xuro:

  1. a) Tipo de referencia: será a media do euríbor a 1 ano do mes anterior á data da proposta de resolución de concesión do préstamo.
    b) Marxe adicional: será de 0,10 puntos porcentuais.
    O tipo de xuro será do 0 % cando resulte negativo
    Garantías: Para préstamos iguais ou inferiores a 200.000 euros non se requirirá a achega de garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira. Para importes superiores a 200.000 euros, o Igape tomará garantías en función da súa dispoñibilidade e das características do proxecto.

 

Entra en vigor la reforma concursal

A principios del mes de septiembre se ha publicado en el BOE la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!