Monthly Archives: August 2018

10 obligaciones que todo empresario que tenga trabajadores a su cargo debe cumplir

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos que puedan surgir en el desarrollo de su trabajo, establece una serie de obligaciones que todo empresario que tenga trabajadores a su cargo debe cumplir. Estas, a modo enunciativo, son:

1.- Integrar la prevención de […]

By |August 8th, 2018|Laboral, Seguridad Social|0 Comments

Subvencións á segunda oportunidade das persoas autónomas

Persoas beneficiarias:

Serán persoas beneficiarias das axudas deste programa as persoas que se dean de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional no período do 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018, cesasen con anterioridade […]

Subvencións a empresas  para obter ou manter a marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española

Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas ou xurídicas titulares de establecementos ou servizos turísticos que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan inscrita a actividade turística para a cal se solicita a axuda no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT).

Os datos que figuran no […]

By |August 3rd, 2018|Administrativo, Subvenciones|0 Comments